Recovery ser på bedring som en sosial og personlig prosess hvor målet er at den enkelte kan leve et meningsfullt liv på tross av problemer og begrensninger. Myndiggjøring og gjenvinning av kontroll over eget liv er sentrale elementer i bedringsprosessen.

Recovery er en filosofi og holdning som fremmer muligheter.

I Recoveryorienterte psykisk helse og rus-tjenester er tilnærmingen at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer.

Det finnes flere definisjoner på recovery, men den mest kjente er:

«Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv”

 (Anthony 1993, oversatt av Solfrid Vatne)

Som definisjonen beskriver er selvbestemmelse og selvstyring sentralt i recovery-prosessen, hver person må finne sin egen vei. Viktige personlige elementer i bedringsprosessen har vist seg å være myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål. På engelsk snakker man gjerne om "beeing in recovery" istedenfor "being recovered".

Fra pasientsentrert til personsentrert hjelp

Ingen mennesker opplever en recovery-prosess alene. Familiemedlemmer og andre støttepersoner spiller ofte en avgjørende rolle. I tillegg er sosial inkludering og tildelte sosiale roller i samfunnet også sentralt. Relasjonen mellom ansatte i helsetjenesten og brukeren kan også være et viktig bidrag til recovery for mange mennesker. Recovery-orientert praksis beskriver hva fagpersonene kan gjøre for å støtte opp under personers egen recovery-prosess. Kjernen i recovery-orientert praksis er at man beveger seg fra "pasientsentrert" til "personsentrert" hjelp.

Hjelperen som personlig coach

I recovery-orientert praksis blir fagpersonen mer som en personlig coach eller trener for brukeren. Fagpersonens verdier, kompetanse og personlige coaching-ferdigheter blir derfor viktig for brukerne. Det er blant annet sentralt at fagfolk holder fast ved troen på at mennesker med psykiske lidelser kan vokse og utvikle seg og få et bedre liv. Hjelperen skal stille sin faglige kompetanse og kunnskap til rådighet, samtidig som en skal verdsette brukeren som ekspert på seg selv, i kraft av sine erfaringer. Hjelperen og brukeren blir likeverdige partnere med brukerens mål i sentrum. Relasjonen skal baseres på åpenhet, tillit og ærlighet. Målet er at brukeren er tilstrekkelig informert, og har ferdigheter, nettverk og støtte slik at han/hun så langt det lar seg gjøre kan ta ansvar for eget liv.

Linker til Recovery:

Du finner Bikubens venner på Facebook
Bli medlem https://www.facebook.com/bikubenRBS/

Knutepunkt for Recovery- regionalt og nasjonalt

Prosjekt er et samarbeid mellom de fem regionale brukerstyrte sentrene i Norge; Bikuben regionalt brukerstyrt senter, Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge, KBT Midt-Norge, Sagatun Brukerstyrt Senter og Rom-Agder. Knutepunkt for Recovery har basis i et tydelig brukerperspektiv, styrker brukerstemmen på alle nivå og bidrar til gode recoverybaserte tjenester i kommuner og foretak. Dette skal gi mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, mulighet for bedring og mestring og en verdig livssituasjon.

Beskrivelse av Knutepunkt

Knutepunkt for recovery prosjektplan 2017-2018

Beskrivelse_av_Knutepunkt_i_kortversjon_170418.docx

 

 

Bikuben
Tlf: +47 770 93 110  -  E-post: post@bikuben.net
Besøksadresse: Bygdeveien 18, 9475 Borkenes
Postadresse: Postboks 34. 9476 Borkenes
Org nr 996664589

 

Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Innhold © Bikuben. Responsivt webdesign ©2018 Web Norge